Bedrijfsvoorwaarden


Welmer
KvK: 32099977
BTW nr: NL.1101.41.118.B01
Tel: 06-55883112

Dudok de Witstraat 31
3621CP Breukelen
 
Algemeen:
 • Deze bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ‘Welmer’ goederen aan een klant levert.
 • Onder overeenkomst, in de zin van deze bedrijfsvoorwaarden, wordt verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk, die tussen ‘Welmer’ en klant totstandkomt.
 • Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Prijzen en betaling:
 • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ‘Welmer’ aangegeven wijze.
 • Klant is niet gerechtigd van verrekening of opschorting van een betaling.
 • ‘Welmer’ is gerechtigd om van klant een voorschotbedrag te verlangen van het door klant verschuldigde bedrag.
 • Indien klant het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, is koper zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is daarover de vervaldatum wettelijke rente verschuldigd is.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van klant zijn de vorderingen op klant onmiddellijk opeisbaar.
Eigendomsvoorbehoud:
 • Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van ‘Welmer’, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, volledig aan ‘Welmer’ zijn voldaan.
Risico-overgang:
 • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze aan klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper worden gebracht.
Intellectuele eigendom en auteursrechten:
 • ‘Welmer’ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die ‘Welmer’ toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Het is klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 Levering:
 • Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat ‘Welmer’ deze aflevert of laat afleveren, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst tot beschikking wordt gesteld.
 • Indien ‘Welmer’ een termijn voor de levering heeft opgegeven is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook niet meer een fatale termijn.
 • Bij overschrijding van een termijn dient klant ‘Welmer’ schriftelijk in gebreke te stellen.
 • ‘Welmer’ is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken. ‘Welmer’ is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Aansprakelijkheid:
 • De totale aansprakelijkheid van ‘Welmer’ is beperkt tot eenmaal de waarde van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Aansprakelijkheid van ‘Welmer’ voor indirecte schade is uitgesloten.
Overmacht:
 • ‘Welmer’ is niet gehouden van enige verplichting in gevolge een overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van ‘Welmer’.
Garantie:
 • Op de producten van ‘Welmer’ heeft klant tot één jaar na aankoopdatum garantie. De garantie van ‘Welmer’ ziet enkel en alleen op materiaal en/of fabricage fouten.
Toepasselijk recht:
 • Op elke overeenkomst tussen klant en ’Welmer’ is Nederlands recht van toepassing.
Welkom Producten Welmer Klanten Contact Kopen Voorwaarden Sitemap